Bảo Vệ Người Góp Ý

Ngọc Huỳnh

Mày Đi Về Đi! Không ai muốn nghe những lời như vậy. Nhưng nếu bạn bị đuổi việc vì đã lên tiếng góp ý với chủ nhân để cải thiện môi trường làm việc cho được an toàn và lành mạnh, bạn vẫn còn có cơ hội.

Bạn có quyền nói lên mối quan ngại của mình về những hiểm họa, những hoàn cảnh bất an toàn tại nơi làm việc. Có 11 điều luật (1) cho phép OSHA giúp đỡ những người như bạn. Những điều luật này bảo vệ hầu hết các hãng tư nhân và một số nhân viên làm việc cho chính phủ liên bang. Có vài phương pháp bảo vệ đặc biệc dành riêng cho nhân viên trong ngành vận tải và trong các hãng chế tạo nhân lượng hạt nhân hoặc trong cơ quan bảo vệ môi sinh.

Khó có thể chứng minh được những trường hợp bị đối xử phân biệt. Nhưng nếu bạn thật sự bị người chủ trả đũa vì đã nói lên mối quan ngại của bạn về môi trường ô nhiễm hoặc hoàn cảnh bất an toàn tại nơi làm việc, OSHA có thể giúp bạn. Nếu bạn nghĩ mình bị đuổi việc, chuyển vào nơi khác làm việc hoặc bị đổi vào những ca mà bạn không muốn làm, vì bạn đã có hành động bảo vệ chính bạn và những người khác, OSHA sẽ điều tra hồ sơ khiếu nại của bạn. Nếu kết quả điều tra cho thấy có sự phân biệt đối xử, trong vài trường hợp, OSHA có thể thưa chủ nhân của bạn để bạn được phục chức, hoàn trả lương bổng và quyền lợi cho bạn, và bạn không phải trả một chi phí nào. 

Khi Nào Thì Nên Khiếu Nại?

Ngay lập tức! Theo luật, hầu hết các công nhân chỉ có 30 ngày để báo cho cơ quan OSHA khi bị đối xử phân biệt. Nếu bạn muốn xử trí theo cách khác, chẳng hạn khiếu nại đến Công Đoàn (Union), bạn cũng nên liên lạc với OSHA ngay lập tức. Ngay sau khi bạn biết được bất cứ trường hợp phân biệt đối xử nào xảy ra, bạn hãy gọi cho văn phòng OSHA để họ bắt đầu tiến hành điều tra. Để khiếu nại hoặc liên lạc với OSHA, bạn có thể gọi 1-800-321-OSHA; để lấy thông tin liên lạc văn phòng OSHA địa phương, xin vào trang http://www.osha.gov/html/RAmap; để nộp đơn khiếu nại trên mạng lưới, xin vào http://www.osha.gov/pls/osha7/eComplaintForm.

Như Thế Nào Mới Được Xem Là Đối Xử Phân Biệt?

Bất cứ hành động đối nghịch nào đối với bạn xảy ra ngay sau khi bạn cố gắng cải tiến vấn đề an toàn và sức khỏe trong môi trường làm việc đều được xem là hành động phân biệt đối xử. Những hành động này bao gồm đuổi việc, giáng cấp, chuyển việc, chuyển ca, từ chối lên chức hoặc tăng lương mà lẽ ra bạn đáng được; từ chối những quyền lợi khác của bạn, chẳng hạn như ngày nghỉ bệnh hay nghỉ lễ, quấy rối, đưa vào sổ đen; lấy lại trợ cấp nhà cửa, hủy hoại uy tín ngân hàng, hoặc giảm lương hay giảm giờ làm việc của bạn.

Để chứng minh bạn đã bị phân biệt đối xử, OSHA cần chứng minh rằng chủ nhân của bạn đã đuổi bạn hoặc chuyển việc làm của bạn một cách bất công vì bạn đã lên tiếng góp ý khắc phục hoàn cảnh bất an và ô nhiễm tại nơi làm việc. Bạn bị đối xử khác biệt so với những đồng nghiệp của bạn, những người không khiếu nại về mối nguy hiểm đó. Hơn nữa, việc phân biệt đối xử phải xảy ra vào khoảng thời gian bạn bày tỏ mối lo ngại của bạn về những hiểm hoạ nơi làm việc.

Tôi Có Thể Làm Gì?

Bạn có thể giúp cơ quan OSHA điều tra trường hợp của bạn bằng cách cung cấp bằng chứng hỗ trợ cho trường hợp của bạn. Ghi lại những điều đã nói trong cuộc hợp với chủ nhân của bạn. Sao lại các phiếu đánh giá công việc gần nhất. Chỉ ra các nhân chứng, những người có thể làm chứng hoặc xác minh trường hợp của bạn.

Tôi Có Thể Khiếu Nại Ở Đâu?

Các văn phòng OSHA địa phương đều nhận hồ sơ khiếu nại về trường hợp phân biệt đối xử và hoàn cảnh nguy hiểm nơi làm việc. Nhân viên được huấn luyện đặc biệt sẽ thi hành việc điều tra. Trong vài trường hợp, bạn phải trình văn bản khiếu nại. Nếu OSHA không thể giúp bạn, nhân viên điều tra sẽ đề nghị những phương pháp khác. Để khiếu nại, bạn có thể gọi 1-800-321-OSHA; để lấy thông tin liên lạc văn phòng OSHA địa phương, xin vào trang http://www.osha.gov/html/RAmap; để nộp đơn khiếu nại trên mạng lưới, xin vào http://www.osha.gov/pls/osha7/eComplaintForm.

Cuộc Điều Tra Sẽ Kéo Dài Bao Lâu?

Thông thường, OSHA bắt đầu điều tra trong vòng hai hoặc ba tháng. Càng nhiều bằng chứng hỗ trợ cho đơn khiếu nạn của bạn và càng nhiều nhân chứng được phỏng vấn thì thời gian giải quyết hồ sơ của bạn càng kéo dài. Nhưng càng nhiều tài liệu thông tin, OSHA càng dễ thành công hơn trong việc chứng minh lời khiếu nại của bạn.

Mặc khác, nếu OSHA không đủ bằng chứng để chứng minh bạn thật sự bị đối xử phân biệt, hồ sơ khiếu nại của bạn có thể sẽ bị bãi bỏ do thiếu yếu tố chứng minh.

OSHA Giúp Bạn Điều Gì?

Nếu có bằng chứng đầy đủ chứng minh bạn thật sự đã bị trừng phạt hoặc trả đũa vì thực hiện quyền lợi của bạn về an toàn và sức khoẻ trong lao động, OSHA sẽ yêu cầu chủ nhân của bạn bồi thường lại tất cả những tổn thất mà bạn phải chịu do hành vi đối xử phân biệt này. Nếu chủ nhân của bạn không tự giác thực hiện theo điều thoả thuận, trong vài trường hợp, OSHA có thể khởi tố chủ nhân của bạn.

Nếu hồ sơ của bạn có đầy đủ bằng chứng, OSHA sẽ cố lấy lại việc làm cho bạn nếu bạn bị đuổi việc, phục hồi thâm niên và phúc lợi của bạn chẳng hạn như thời gian nghỉ lễ, và tiền lương của bạn – cả giờ phụ trội – trong suốt thời gian đáng lý ra bạn có thể đi làm. Bạn có thể không muốn trở lại làm việc cho một người chủ đã có những hành động phân biệt đối xử đối với bạn. Điều đó không sao. Nhưng bạn vẫn có thể yêu cầu họ bồi thường lương cho bạn trong thời gian bạn bị đuổi việc một cách bất công. Trong vài trường hợp, OSHA cũng có thể yêu cầu chủ hãng bồi hoàn thêm cho bạn về những hậu quả đã gây ra do đối xử sai trái.

*   *   *

(1) Đạo Luật An Toàn và Sức Khoẻ năm 1970; Đạo Luật Hỗ Trợ Giao Thông Đường Bộ; Đạo Luật Đáp Ứng Khẩn Cấp về Khoán Chất Amiăng; Đạo Luật Quốc Tế Về An Toàn Công Tăng Nơ; Đạo Luật Cải Tổ Năng Lượng; Đạo Luật Không Khí Trong Lành; Đạo Luật Đáp Ứng, Bồi Thường và Trách Nhiệm về Môi Trường Toàn Diện; Đạo Luật Kiểm Soát Ô Nhiễm Nguồn Nước Liên Bang; Đạo Luật Vệ Sinh Nước Uống; Đạo Luật Thải Rác Chất Rắn; Đạo Luật Kiểm Soát Độc Tố.

Đây là một trong những loạt tài liệu thông tin quan trọng với các tiêu chuẩn, điều luật và chương trình của Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Tài liệu không áp đặt các điều tuân thủ mới và không có tính cách pháp lý. Để tuân thủ theo các quy định và điều luật của OSHA, xin xem Điều 29 Bộ Điều Lệ Liên Bang (Title 29 of the Code of Federal Regulations).

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com.]

Viết một bình luận