Hành Động Đi Đôi Với Thành Quả

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Phàm ở đời làm việc gì cũng phải mưu cầu thành quả vì không ai muốn làm những việc vô tích sự. Vác quốc ra đồng thì phải có ngày gặt lúa; học hành thì phải có ngày đỗ đạt; cất bước thì phải có ngày đến đích. Đó là thái độ thực tiễn phải có.

Khi kêu gọi người khác cùng làm thì phải dự báo thành quả để mọi người cùng phối kiểm hiệu quả — bằng cách đối chiếu kết quả gặt hái được với thành quả được dự báo. Không dự báo thành quả thì việc làm không thể có hiệu quả. Và như vậy là phí hoài công sức, thời giờ và tâm huyết của mọi người. Báo trước thành quả là thái độ minh bạch cần phải có.

Trong việc dân, việc nước thì dự báo thành quả lại càng quan trọng vì phí hoài công sức và thời gian có thể làm hỏng tiền đồ của dân tộc và tương lai của đất nước. Đó là tinh thần trách nhiệm phải có.

Thành quả phải hiểu là sự thay đổi mong muốn nơi đối tượng. Chẳng hạn, với người vác cuốc ra đồng thì đối tượng là thửa đất ruộng, và thành quả sẽ là cánh đồng lúa. Với người học thi, thì chính mình là đối tượng và thành quả là mảnh bằng nắm trong tay. Trong cuộc tranh đấu cho đất nước thì đối tượng có thể là chế độ độc tài, và thành quả là sự thu hẹp quyền lực của chế độ ấy; hoặc đối tượng có thể là người dân và thành quả là sự bớt sợ hãi hay tăng trưởng ý thức; nếu đối tượng là thành phần đang bị tù đày thì được trả tự do hay đang bị đàn áp thì thoát được ra chốn an toàn.

Thành quả phải được dự báo trước khi hành động chứ không phải khi chuyện xẩy ra rồi mới tuyên bố, “đấy nhờ tôi hành động nên có kết quả”. Nói thế thì ai cũng nói được, và làm sao biết rằng đấy là thành quả thật hay chỉ là nhận vơ. Dưới đây là những ví dụ về việc làm có báo trước thành quả.

Ví dụ ngắn hạn là chiến dịch thỉnh nguyện thư gởi Tổng Thống Obama, với đối tượng là Hành Pháp Hoa Kỳ. Thành quả dự báo là Toà Bạch Ốc sẽ trả lời thỉnh nguyện thư với trọng tâm là nhân quyền. Cứ xét theo đó thì có thể đánh giá xem chiến dịch 30 ngày này có đạt thành quả hay không.

Ví dụ trung hạn là chiến dịch “Cứu Cồn Dầu”. Chiến dịch này có ba đối tượng và chúng tôi đã báo trước thành quả nhắm đến cho mỗi đối tượng: (1) bảo vệ quyền tị nạn cho những giáo dân Cồn Dầu lánh nạn ở ngoài Việt Nam, (2) đẩy lùi áp lực của chính quyền lên giáo dân Cồn Dầu ở trong nước, và (3) bảo vệ sự trường tồn của Giáo Xứ Cồn Dầu trước chính sách giải toả trắng của chính quyền Đà Nẵng.

Về dài hạn thì có thể lấy ví dụ là công cuộc bài trừ nạn buôn người từ Việt Nam đến các quốc gia khác. Công cuộc này có nhiều đối tượng; một đối tượng là chính sách của nhà nước Việt Nam. Về đối tượng này chúng tôi đã báo trước, từ năm 2008, các thành quả sẽ đạt được: chính quyền Việt Nam công nhận tình trạng buôn lao động và thông qua luật phòng, chống buôn người. Cả hai điều này đã xảy ra năm 2011. Thành quả dự báo kế tiếp là chính phủ Việt Nam sẽ ký Hiệp Định Thư Palermo của Liên Hiệp Quốc về chống buôn người.

Dĩ nhiên, báo trước thành quả không có nghĩa là sẽ thành công, nhưng mọi người và cả chính mình mới đo lường được hiệu quả của việc làm; nếu thành công thì tiến thêm, còn như thất bại thì rút kinh nghiệm để cải tiến hay đổi cách làm. Không làm vậy thì thất bại sẽ chỉ là bà mẹ bị triệt sản, không thể đẻ ra thành công.

Tóm lại, hành động chỉ có ý nghĩa khi nó nhắm đến thành quả. Trong việc dân, việc nước chúng ta phải đòi hỏi nơi nhau thái độ thực tiễn, sự minh bạch, và tinh thần trách nhiệm: không thể hành động (thỉnh nguyện thư, họp với Bộ Ngoại Giao, điều trần với Quốc Hội, biểu tình, hội thảo, ra quyết nghị, v.v.) mà không mưu cầu thành quả, không thể chỉ làm cho có làm hay, tệ hơn,  chỉ để phô trương.

Chúng ta chỉ có thể kêu gọi người khác đóng góp công, của, thời giờ, tâm huyết cho những việc làm có tích sự.

Bài liên quan:

Toà Bạch Ốc Trả Lời Thỉnh Nguyện Thư:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2398

Nghĩ Về Cồn Dầu:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2408

Thông Điệp Hy Vọng và Trách Nhiệm: Mục tiêu cho năm 2010-2015 (trang 14 & 15)
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2337

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com.]

Viết một bình luận