Cuộc Vận Động Cho Nhân Quyền: Phát Triển Nội Lực

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 14 tháng 3, 2012

Sau 30 ngày sôi nổi, cuộc vận động cho nhân quyền cùng lúc nhắm vào Hành Pháp và Lập Pháp đã kết thúc vừa được một tuần. Bên cạnh những thành quả gặt hái được về công việc, mà chúng tôi đã tường trình qua bài “Lượng Định Thành Quả”, chúng ta còn đạt được những thành quả cụ thể về phát triển nội lực. Nói chung, nay tập thể người Việt:

(1) Có tiếng nói trực tiếp với Hành Pháp Hoa Kỳ: Mọi người tham dự cuộc tiếp xúc ngày 5 tháng 3 sẽ thường xuyên nhận thông tin cập nhật từ Toà Bạch Ốc và đều có thể bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính sách quốc gia. Tất cả những ai, dù không ở trong phái đoàn vào Toà Bạch Ốc, nếu muốn tham dự cuộc đối thoại này thì xin liên lạc với Ông Eddie Lee: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

(1) Tăng khả năng vận động Lập Pháp: Khác với vận động Hành Pháp, vận động Lập Pháp cần thực hiện cả ở Hoa Thịnh Đốn lẫn ở từng địa phương. Trong ngày 6 tháng 3 trên 500 đồng hương tiếp xúc với trên một trăm văn phòng dân cử ở Quốc Hội. Rất nhiều hội đoàn và đồng hương giờ đây đã thiết lập quan hệ trực tiếp với hàng trăm văn phòng dân cử Liên Bang.

(2) Thu hút sự tham gia của giới trẻ: Vì phù hợp với sở trường của họ, nhiều người trẻ cảm thấy phấn khởi và thích thú trong các công tác vận động kể trên. Họ sẽ là điểm tựa cho các cộng đồng địa phương để mọi người thuộc mọi lứa tuổi đều có thể góp tiếng nói ảnh hưởng chính sách ở các cấp địa phương, tiểu bang và liên bang.

(3) Vận động được sự yểm trợ của các cộng đồng bạn: Nhiều nhóm và tổ chức bạn đã cùng tham gia cuộc vận động vừa qua, tạo thêm sức mạnh cho tiếng nói của chúng ta: các tổ chức người Hmong, người Khmer Krom và cựu chiến binh Hoa Kỳ.

(4) Phối hợp về phương cách, nội dung và tài liệu vận động, không riêng ở Hoa Kỳ mà trên toàn thế giới. Dưới đây là những tài liệu sử dụng chung đã được phổ biến:

a) ISHR Political Prisoners 02/25/12

b) BPSOS Montagnards Prisoners 02/26/12

c) BPSOS Hmong Prisoners 02/26/12

d) BPSOS Muong Nhe Incident

Nhằm khai thác các thành quả trên, trong thời gian tới đây chúng ta cần trau luyện thêm nữa khả năng và kinh nghiệm vận động Hành Pháp và Lập Pháp một cách có phối hợp trên toàn quốc Hoa Kỳ. Sau đây là những việc làm cụ thể:

(1) Chuyển sang vận động ở địa phương: Chúng tôi đã cung cấp mẫu thư và tài liệu để các cá nhân và tổ chức tiếp tục cuộc vận động ở từng địa phương.

(2) Thành lập nhóm nghiên cứu để thu thập và phối kiểm thông tin về vi phạm nhân quyền nhằm sử dụng trong quốc tế vận. Nhóm nghiên cứu này đang được thành hình và sẽ hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu sẵn có.

(3) Hướng dẫn và thông tin cho quần chúng: Những người rành rẽ về hệ thống Hành Pháp và Lập Pháp Hoa Kỳ, qua các chương trình truyền thanh và truyền hình định kỳ, sẽ từng bước giải thích về guồng máy chính quyền, quy trình làm chính sách, và các phương thức ảnh hưởng chính sách.

Chúng ta cần dấn thân vào dòng chính vừa để thăng tiến cộng đồng, vừa để đóng góp cho đất nước đã cưu mang chúng ta, vừa để tạo thế đứng cho công cuộc quốc tế vận nhằm yểm trợ cho đồng bào ở Việt Nam. Cuộc vận động Hành Pháp và Lập Pháp vừa qua là một bước tiến dài của tập thể người Việt trong cả ba lãnh vực này.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsong.org.]

Viết một bình luận