Phán quyết của Toà Án Texas, Quận Dallas: Chi Phái Cao Đài 1997 là tổ chức tội phạm

  • Bản dịch tiếng Việt

BPSOS, ngày 9 tháng 1, 2024

http://machsongmedia.com

Theo yêu cầu của nhiều tín đồ Cao Đài ở trong và ngoài Việt Nam, chúng tôi cung cấp bản dịch tiếng Việt phán quyết của Toà Án Texas Quận Dallas ngày 16/08/2023. Toà án phán quyết rằng Chi Phái Cao Đài do nhà nước Việt Nam dựng lên năm 1997 và thủ lĩnh của nó là Ông Nguyễn Thành Tám cấu thành tổ chức tội phạm chiếu theo luật RICO, tức luật chống băng đảng mafia, của Hoa Kỳ. Theo phán quyến, 2 bị đơn này phải trả tổng cộng 200.000 USD tiền bồi thường cho các nguyên đơn cộng với tiền lãi 6% mỗi năm. Toà cũng phán quyết rằng nếu bị đơn kháng cáo và thua thì phải trả luật sư phí cho nguyên đơn.

Hạn chót để kháng cáo là 15/11/2023 nhưng thay vì kháng cáo, ngày 19/08/2023 họ đệ đon xin toà án huỷ phán quyết và xử lại từ đầu, viện cớ là chưa hề nhận được trát toà cho không biết rằng mình bị kiện. Ngoài ra, Ông Nguyễn Thành Tám khẳng định rằng Chi Phái 1997 không hề hoạt động hoặc có người đại diện ở tiểu bang Texas và do đó toà án của tiều bang này không có thẩm quyền xét xử họ. Cả 2 điều này đều không trung thực:

Toà án không cứu xét đơn xin xử lại của Ông Nguyễn Thành Tám và Chi Phái 1997 và do đó phán quyết ngày 16/08/2023 có hiệu lực từ ngày 15/11/2023.

Xin mọi người tiếp tay phổ biến và tuy nghi sử dụng. Người Việt trong và ngoài nước cần và nên biết Chi Phái Cao Đài do đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam dựng lên năm 1997 thực chất là một tổ chức tội phạm với các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia.

Bài liên quan:

Thủ lãnh của Chi Phái Cao Đài “quốc doanh” khai gian để chạy tội trước luật pháp Hoa Kỳ
https://machsongmedia.com/vietnam/quyenconnguoi/2059-thu-lanh-cua-chi-phai-cao-dai-quoc-doanh-khai-gian-de-chay-toi-truoc-luat-phap-hoa-ky

================

PHÁN QUYẾT CỦA TOÀ ÁN TEXAS, QUẬN DALLAS
VỀ CHI PHÁI 1997 VÀ ÔNG NGUYỄN THÀNH TÁM

Bản tiếng Việt do BPSOS dịch

Ghi chút:

  • CAO DAI TAY NINH TEMPLES OF TEXAS được biết đến là Thánh Thất Cao Đài Mountain View.
  • ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ (CAO ĐÀI TOÀ THÁNH TÂY NINH) được biết đến là Chi Phái 1997.

ĐƠN KHỞI KIỆN SỐ DC-19-08591

 

CAO DAI TAY NINH TEMPLES OF                   §    TẠI TOÀ ÁN CẤP QUẬN

TEXAS,                                                                   §

BỦI VĂN QUAN và                                               §

DƯƠNG XUÂN LƯƠNG,                                     §

Các Nguyên Đơn                                                     §

ĐẶNG PHƯỚC RENG,                                         §

PHẠM VẶN HIẾN,                                                 §

NGUYỄN QUỐC DŨNG,                                      §

TRẦN QUANG CẢNH,                                         §

CƠ QUAN TRUYỀN GIÁO HẢI NGOẠI             §

NGUYỄN THÀNH TÁM, và                                  §   ĐƠN VỊ TƯ PHÁP QUẬN SỐ 298
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ                                §

(CAO  ĐÀI TOÀ THÁNH TÂY NINH),               §

Các Bị Đơn                                                              §

 

XÉT XỬ VẮNG MẶT

Vào ngày nêu dưới đây, Đơn khởi kiện có tên và được đánh số ở trên được xét xử thông qua đệ trình, trong đó Cao Đài Tây Ninh Temples of Texas [Thánh Thất Cao Đài Mountain View], Ông Bùi Văn Quan và Ông Dương Xuân Lương là các Nguyên đơn và Ông Nguyễn Thành Tám và Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ [Chi Phái 1997] là 2 trong số các Bị đơn. Các nguyên đơn đã có mặt, thông qua việc đệ trình, bởi luật sư đại diện của họ, và được thông báo sẵn sàng xét xử. Các bị cáo, mặc dù đã được triệu tập trình diện và trả lời một cách hợp pháp và đúng thủ tục, nhưng đã không xuất hiện và hoàn toàn vắng mặt.

Giấy triệu tập đã được tống đạt theo luật và được trả lại cho thư ký, nơi nó vẫn được lưu hồ sơ trong thời hạn theo yêu cầu của luật pháp. Tòa án đã đọc Đơn khởi kiện và các giấy tờ trong hồ sơ, chấp nhận chứng cứ và nhận thấy những cáo buộc trong Đơn khởi kiện nguyên thuỷ của các Nguyên đơn là đúng đối với 2 Bị đơn này và thấy rằng Bị đơn đã không trả lời vụ kiện.

Tòa án còn phát hiện thêm rằng Ông Nguyễn Thành Tám và Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ [Chi Phái 1997] đã tham gia vào các hoạt động ảnh hưởng đến thương mại xuyên bang hoặc nước ngoài và trực tiếp tiến hành các hoạt động của tổ chức đó thông qua hình thức hoạt động gian lận, vi phạm điều l8 U.S.C. § l962(c), Đạo luật về các tổ chức gian lận, bị thao túng và hủ hoá [Luật RICO].

Tòa án còn thấy rằng Bị đơn Nguyễn Thành Tám và Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ  [Chi Phái 1997], cùng nhau và riêng rẽ, phải chịu trách nhiệm trước các nguyên đơn về những thiệt hại thực tế với số tiền là NĂM MƯƠI NGÀN và 00/100 Đô la (S50.000,00), cộng với lãi suất sau phán quyết ở mức sáu phần trăm (6%) mỗi năm.

Tòa án còn thấy rằng các nguyên đơn, theo điều 18 U.S.C. § 1964(c), được hưởng mức bồi thường gấp ba lần từ các bị đơn Nguyễn Thành Tám và Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ [Chi Phái 1997] với số tiền MỘT TRĂM NĂM MƯƠI NGÀN và 00/100 Đô la (S150,000), cộng với lãi suất sau phán quyết ở mức sáu phần trăm (6%) mỗi năm.

VÌ VẬY TOÀ ÁN RA LỆNH, PHÁN XỬ VÀ QUYẾT ĐỊNH rằng Cao Đài Tây Ninh Temples of Texas [Thánh Thất Cao Đài Mountain View], Ông Bùi Văn Quan, và Ông Dương Xuân Lương, là các Nguyên đơn, có quyền thu hồi từ Ông Nguyễn Thành Tám và Đại Đạo Tam Kỳ Pbổ Độ [Chi Phái 1997], là các Bị đơn, cùng nhau và riêng rẽ, số tiền NĂM MƯƠI NGÀN và 00/100 Đô la ($50.000,00) cho các thiệt hại thực tế, cộng với lãi suất sau phán quyết ở mức sáu phần trăm (6%) mỗi năm.

VÌ VẬY TOÀ ÁN RA LỆNH, PHÁN XỬ VÀ QUYẾT ĐỊNH rằng Cao Đài Tây Ninh Temples of Texas [Thánh Thất Cao Đài Mountain View], Ông Bùi Văn Quan, và Ông Dương Xuân Lương, là các Nguyên đơn, có quyền thu hồi từ Ông Nguyễn Thành Tám và Đại Đạo Tam Kỳ Pbổ Độ [Chi Phái 1997], là các Bị đơn, cùng nhau và riêng rẽ, số tiền là MỘT TRĂM NĂM MƯƠI NGÀN và 00/100 Đô la ($150.000,00) cho khoản bồi thường gấp ba lần, cộng với lãi suất sau phán quyết ở mức sáu phần trăm (6%) mỗi năm.

VÌ VẬY TOÀ ÁN RA LỆNH, PHÁN XỬ VÀ QUYẾT ĐỊNH rằng Cao Đài Tây Ninh Temples of Texas [Thánh Thất Cao Đài Mountain View], Ông Bùi Văn Quan, và Ông Dương Xuân Lương, là các Nguyên đơn, có quyền thu hồi từ Ông Nguyễn Thành Tám và Đại Đạo Tam Kỳ Pbổ Độ [Chi Phái 1997], là các Bị đơn, cùng nhau và riêng rẽ, phí luật sư hợp lý là NĂM NGÀN và 00/100 Đô la ($5.000,00) nếu Nguyên đơn thắng trong kháng cáo ở Tòa phúc Thẩm Số 5, và NĂM NGÀN và 00/100 Đô la ($5.000,00) nếu Nguyên đơn thắng trong kháng cáo ở Tòa Án Tối Cao của Tiểu Bang Texas.

Ông Nguyễn Thành Tám có địa chỉ được biết đến cuối cùng là Văn Phòng Đầu Sư Đường Nam Phái, Nội Ô Toà Thánh Tây Ninh, xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ [Chi Phái 1997] có địa chỉ được biết đến cuối cùng là Văn Phòng Đầu Sư Đường Nam phái, Nội Ô Toà Thánh Tây Ninh, xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Các Nguyên đơn được phép có các văn bản và quy trình cần thiết trong việc thi hành phán quyết và thu hồi tiền bồi thường theo phán quyết này.

Lệnh này là phán quyết cuối cùng và có thể kháng cáo đối với tất cả các điều khoản và tất cả các bên.

Ký ngày 16 tháng 8 năm 2023

Ngài Emily G. Tobolowsky

Chánh Án

 

Viết một bình luận