Ông Lê Xuân Khoa thua 3/4 vụ kiện (tiếp theo)

 • Các tài liệu có thể phổ biến để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 7 tháng 9, 2023

http://machsongmedia.com

Mới đây có người nhắn rằng họ muốn xem nguyên bản phán quyết của toà được nhắc đến trong bài viết trước của tôi. Xin xem tại đây: https://dvov.org/wp-content/uploads/2023/09/Ruling-re-anti-SLAPP.pdf

Để giúp người không quen đọc các văn bản với ngôn ngữ toà án, dưới đây là các đoạn trích dẫn phần kết luận của mỗi phán quyết:

Phán quyết phần (a):

Phán quyết phần (b):

Judgement_2.jpg

Phán quyết phần (c) và (d):

Judgement_3.jpg

Để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, chúng tôi sẽ tuần tự phổ biến những tài liệu nào sẽ không dùng tại toà. Dưới đây là nhóm tư liệu đầu tiên:

 1. Thông cáo báo chí của DB Robert Dornan về cuộc điều tra Ông Lê Xuân Khoa: https://dvov.org/wp-content/uploads/2023/09/Congressman-Dornans-Press-Release.jpg
 1. Bản tin tháng 2 năm 1996 của tổ chức VNCOC về cuộc điều tra Ông Lê Xuân Khoa: https://dvov.org/wp-content/uploads/2023/09/Exhibit-04-Community-News-Feb-1996-1.pdf
 1. Bản tin tháng 4 năm 1996 của tổ chức VNCOC về cuộc điều tra Ông Lê Xuân Khoa:’ https://dvov.org/wp-content/uploads/2023/09/Exhibit-05-Community-News-Apr-1996-1.pdf
 1. Báo cáo của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tháng 9 năm 1985, giới thiệu “Tiến Sĩ” Lê Xuân Khoa
  https://dvov.org/wp-content/uploads/2023/09/Exhibit-10-State-Department-1985-World-Refugee-Report-.docx

 

US_Department_of_State_Sep_1985_World_Refugee_Report.jpg

Hình 1 — Ấn phẩm của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, tháng 9, 1985

 1. Phát biểu mà “Tiến Sĩ” Lê Xuân Khoa nộp cho buổi điều trần của Quốc Hội
  https://dvov.org/wp-content/uploads/2023/09/LXKs-testimony-before-Congress.jpg

Joint_hearing.jpg

Hình 2 – Bản chụp tựa đề bản điều trần do “Tiến Sĩ” Lê Xuân Khoa nộp cho Quốc Hội Hoa Kỳ

 1. Thư chung của Liên Minh InterAction gửi Quốc Hội với chữ ký của “Tiến Sĩ” Lê Xuân Khoa https://chrissmith.house.gov/uploadedfiles/1995.07.25_indochinese_refugees_-_comprehensive_plan_of_action.pdf 

Interaction.jpg
Hình 3 – Thư chung của Liên Minh InterAction gửi Quốc Hội do “Tiến Sĩ” Lê Xuân Khoa đồng ký tên

 1. Ấn phẩm The Bridge mà “Tiến Sĩ” Lê Xuân Khoa là Chủ Biên

https://dvov.org/wp-content/uploads/2023/09/Exhibit-12-SEARACs-official-publications.docx

IRAC-SEARAC_publications.jpg

Hình 4 — Ấn phẩm The Bridge của IRAC / SEARAC

 1. Các tuyên bố chung đăng trên báo chí Hoa Kỳ với tên của “Tiến Sĩ” Lê Xuân Khoa

https://dvov.org/wp-content/uploads/2023/09/Exhibit-14-Misrepresentation-in-the-media.docx

Joint_PSA.jpg

Hình 5 — Thư chung đăng báo chí Anh ngữ

 1. “Tiến Sĩ” Lê Xuân Khoa đứng tên trong danh sách hội đồng quản trị của một số tổ chức

https://dvov.org/wp-content/uploads/2023/09/VAEF-Ben-Vung.jpg

VAEF_Ben_Vung.jpg

 

Hình 6 — Hội đồng quản trị của một tổ chức phi chính phủ

 1. Danh mục tổ chức cung cấp dịch vụ do Đại Học Georgetown soạn, liệt kê “Tiến Sĩ” Lê Xuân Khoa
  https://dvov.org/wp-content/uploads/2023/09/Georgetown-University.jpg

Georgetown_University.jpg

Hình 7 — Danh mục của Đại Học Georgetown về các tổ chức cung cấp dịch vụ thuộc vùng thủ đô Hoa Kỳ

Bài liên quan:

Ông Lê Xuân Khoa thua 3/4 vụ kiện, phải bồi thường lên đến 86,500 Mỹ kim
https://machsongmedia.com/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/2002-ong-le-xuan-khoa-thua-3-4-vu-kien-phai-boi-thuong-len-den-86500-my-kim

Viết một bình luận