About the Welcome Corps Program – Message of February 15, 2023

About the Welcome Corps Program – Message of February 15, 2023

Pastor Jordan Smith
Refugee Resettlement and Community Support Fellow, BPSOS
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The United States government has launched a new and exciting program through which private citizens across the country will be able sponsor refugees to come to the United States.  

We understand that there is considerable excitement and hope around this program and we are hopeful too.  However, there has been lots of confusion and even misinformation surrounding what this program can and cannot do. As with any new program, we are all learning exactly how it will work and we are still in that process.

This program will be rolled out in two distinct phases. In the next two sections we will clarify what the program’s first phase currently offers to our clients and what we are doing in anticipation of the roll-out of the second phase of the program in the summer of 2023.

What we know:

  • The Welcome Corps offers the opportunity for private citizens to sign up and to sponsor refugees. We are actively enlisting and encouraging faith communities, community-based organizations, friends of BPSOS, and other private citizens across the country to sign up for this program. We are casting our net to get as many people signed up as possible. So far, some 20 sponsoring groups, each with at least 5 members, have been formed. This is the first step in the process: getting hosts signed up to be ready to welcome. Hosts will need to be vetted and trained before they may sponsor refugees.
  • Eligible refugees to be placed will be those who already have their refugee status recognized by the UNHCR and who have already been selected for resettlement by the State Department. Refugees will not start arriving through this program until May of 2023.
  • In the first phase, the government allocates refugees to sponsors. The second phase, where hosts may select specific refugees to sponsor, would be rolled out tentatively later this year.
  • Welcome Corps offers no pathway for immediate resettlement, as some have suggested. Only those already recognized as refugees and referred to the U.S. Government may qualify for consideration. Please do not give money or take immigration advice from anyone offering immediate resettlement to the United States. There is no cost for refugees to participate in this program.

What does this mean for refugees in Thailand?

The State Department has made clear that the first group of refugees to be resettled will be from Sub-Saharan Africa, so the immediate benefit of Welcome Corps will be extremely limited for recognized refugees in Thailand.

For now, we are working hard to encourage community groups to register as sponsors, in order to resettle as many clients as possible when the program eventually evolves to include resettlement from Thailand and to allow sponsors to choose which refugees they wish to resettle. We are hopeful that this phase 2 of the private sponsorship program will eventually prove to be a fruitful pathway for resettlement of recognized refugees.  

In the meantime, we caution you to temper your optimism and expectations of immediate resettlement.  In particular, we strongly advise that you avoid and ignore any private actors who claim they can facilitate immediate relocation to the United States without refugee status.  Under no circumstances should you give money to anyone who claims they can facilitate such speedy resettlement.

For interested individuals in the United States, the best actions you can take now are to sign up for official information from Welcome Corps, look out for updates at https://machsongmedia.com/ and https://www.facebook.com/TinanThailan, and be assured we are working hard to make the most of this new opportunity. For recognized refugees in Thailand, it’d be best if you stay patient and wait for the Department of State’s official instructions on the implementation of the second phase of the Welcome Corps program.

==============================================

Về Chương Trình Welcome Corps – Thông Điệp Ngày 15 tháng 2, 2023

Jordan_Smith.jpg

Mục Sư Jordan Smith
Điều Phối Viên Định Cư Tị Nạn và Hỗ Trợ Cộng Đồng, BPSOS
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra một chương trình mới và hấp dẫn thông qua đó các nhóm hay tổ chức tư nhân khắp nước sẽ có thể bảo lãnh cho những người tị nạn đến Hoa Kỳ.

Chúng tôi hiểu rằng có rất nhiều sự phấn khích và hy vọng xung quanh chương trình này và chúng tôi cũng hy vọng. Tuy nhiên, đã có rất nhiều nhầm lẫn và thậm chí là thông tin sai lệch xung quanh những gì chương trình này có thể và không thể làm. Như với bất kỳ chương trình mới nào, tất cả chúng ta đều đang tìm hiểu đích xác cách thức hoạt động của nó và chúng tôi vẫn đang trong quá trình đó.

Chương trình này sẽ được triển khai theo hai giai đoạn riêng biệt. Trong hai phần tiếp theo, chúng tôi sẽ làm rõ những gì giai đoạn đầu tiên của chương trình hiện đang cung cấp cho những người tị nạn mà chúng tôi giúp đỡ và những gì chúng tôi đang làm để chuẩn bị cho việc triển khai giai đoạn thứ hai của chương trình vào mùa hè năm 2023.

Những điều chúng tôi biết

1) Chương Trình Welcome Corps tạo cơ hội cho các tư nhân đăng ký và tài trợ cho người tị nạn. Chúng tôi đang tích cực tranh thủ và khuyến khích các cộng đồng tôn giáo, các tổ chức cộng đồng, bạn bè của BPSOS và các cá nhân khác trên toàn quốc ghi danh tham gia chương trình này. Chúng tôi vươn ra rộng để thu hút càng nhiều người ghi danh càng tốt. Cho đến nay, khoảng 20 nhóm tài trợ, mỗi nhóm có ít nhất 5 thành viên, đã được thành lập. Đây là bước đầu tiên trong quy trình: ghi danh nhóm bảo lãnh để sẵn sàng chào đón người tị nạn. Họ sẽ cần được kiểm tra và đào tạo trước khi có thể đón nhận người tị nạn.

2) Những người tị nạn đủ điều kiện để tham gia chương trình sẽ là những người đã được Cao Uỷ Tị Nạn LHQ công nhận tư cách tị nạn và đã được Bộ Ngoại giao chọn để tái định cư. Người tị nạn sẽ không bắt đầu đến Hoa Kỳ thông qua chương trình này cho đến tháng 5 năm 2023.

3) Trong giai đoạn đầu, chính phủ phân bổ người tị nạn cho các nhóm bảo lãnh. Giai đoạn hai, khi mà chủ nhà có thể chọn những người tị nạn cụ thể để bảo lãnh, sẽ được triển khai dự kiến ​​vào mùa hè năm nay.

4) Chương Trình Welcome Corps không đưa ra con đường tái định cư ngay lập tức, như một số người đã đề xuất. Chỉ những người đã được công nhận tư cách tị nạn và được giới thiệu đến Chính phủ Hoa Kỳ bởi Cao Uỷ Tị Nạn LHQ mới đủ điều kiện để được xem xét. Vui lòng không đưa tiền hoặc nghe lời khuyên từ bất kỳ ai hứa hẹn tái định cư sớm vào Hoa Kỳ. Người tị nạn không phải trả chi phí để tham gia chương trình này.

Điều này mang ý nghĩa gì cho người tị nạn ở Thái Lan?

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã nói rõ rằng nhóm người tị nạn đầu tiên được tái định cư sẽ đến từ khu vực Châu Phi cận Sahara, vì vậy lợi ích trước mắt của Chương Trình Welcome Corps sẽ vô cùng hạn chế đối với các người tị nạn ở Thái Lan.

Hiện tại, chúng tôi đang nỗ lực khuyến khích các nhóm cộng đồng ghi danh làm người bảo lãnh, để tái định cư càng nhiều người tị nạn càng tốt khi chương trình cuối cùng được triển khai để bao gồm việc tái định cư từ Thái Lan và cho phép các nhóm bảo lãnh chọn người tị nạn mà họ muốn tái định cư. Chúng tôi hy vọng rằng giai đoạn 2 này của chương trình bảo lãnh tư nhân cuối cùng sẽ chứng tỏ là một con đường hiệu quả để tái định cư những người được công nhận tư cách tị nạn.

Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi khuyên bạn nên tiết chế sự lạc quan và kỳ vọng về việc tái định cư ngay lập tức. Đặc biệt, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tránh và bỏ qua bất kỳ tổ chức tư nhân nào tuyên bố rằng họ có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc định cư Hoa Kỳ sớm dù chưa có tư cách tị nạn. Trong mọi trường hợp, bạn không nên đưa tiền cho bất kỳ ai tuyên bố rằng họ có thể tạo điều kiện tái định cư tắt như vậy.

Đối với các nhóm tư nhân ở Hoa Kỳ, hành động tốt nhất bạn có thể làm bây giờ là ghi danh để nhận thông tin chính thức từ Chương Trình Welcome Corps, hoặc theo dõi thông tin cập nhật tại https://machsongmedia.com/ và https://www.facebook.com/TinanThailan, và hãy yên tâm rằng chúng tôi đang làm việc tận tuỵ để tận dụng tối đa cơ hội mới này. Đối với các người tị nạn ở Thái Lan, cách tốt nhất là kiên nhẫn chờ thông tin hướng dẫn chính thức từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về giai đoạn 2 của Chương Trình Welcome Corps.

Viết một bình luận