Medicare Là Gì?

Linh Quách

Medicare là chương trình bảo hiểm sức khỏe quốc gia dành cho người từ 65 tuổi trở lên. Ngoài ra, một số người chưa tới 65 tuổi cũng đủ tiêu chuẩn hưởng Medicare như người bị tàn phế và người bị suy thận mãn tính vĩnh viễn hoặc teo cơ kết xơ một phía tủy sống (bệnh Lou Gehrig). Chương trình Medicare giúp trả một phần chi phí y tế hay chi phí chăm sóc dài hạn.

Quỹ Medicare được trích từ tiền thuế thu nhập của công nhân và chủ hãng. Đồng thời quỹ này cũng được lấy từ bảo phí hàng tháng được khấu trừ từ tiền An Sinh Xã Hội.

Trung tâm dịch vụ Medicare và Medicaid là cơ quan phụ trách chương trình Medicare. Nhưng quí vị xin Medicare thì phải nộp đơn tại Sở An Sinh Xã Hội, và chúng tôi chỉ có thể cung cấp cho quí vị những chi tiết tổng quát về chương trình Medicare.

Medicare có bốn phần:

1) Bảo hiểm bệnh viện (Phần A) sẽ trả chi phí chăm sóc bệnh nhân nội trú trong bệnh viện hay cơ sở điều dưỡng chuyên môn (sau khi nằm viện), chi phí chăm sóc sức khỏe tại gia và nhà tế bần.

2) Bảo hiểm y tế (Phần B) sẽ trả tiền bác sĩ và các loại dịch vụ y tế và y liệu khác không được bảo hiểm bệnh viện đài thọ.

3) Medicare Advantage (Phần C) trước đây là chương trình Medicare + Choice hiện có ở nhiều nơi. Người có Medicare Phần A và B có thể hưởng tất cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của một trong những tổ chức cung cấp dịch vụ sức khoẻ thuộc Phần C.

4) Bảo hiểm thuốc theo toa (Phần D) sẽ trả tiền thuốc mà bác sĩ kê toa điều trị.

Quí vị có thể đọc thêm chi tiết về Medicare trong ấn bản Medicare & You tại www.medicare.gov/publications/pubs/pdf/10050.pdf.  Để xin ấn bản này, gọi số miễn phí của Medicare 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), nếu bị khiếm khuyết, xin gọi TTY 1-877-486-2048.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com.]

Viết một bình luận