Đòi Tài Sản: Lập phái đoàn vận động ở tiểu bang Georgia

  • Đang lấy hẹn với các nghị sĩ ở North Carolina, Oklahoma, Oregon và Minnesota

Mạch Sống, 3 tháng 4, 2018

http://machsongmedia.com

Văn phòng BPSOS ở Atlanta đã lấy hẹn và đang lập phái đoàn gồm các người Mỹ gốc Việt bị chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam để tiếp xúc văn phòng địa phương của Thượng Nghị Sĩ Johnny Isakson của Tiểu Bang Georgia. Văn phòng BPSOS ở Atlanta cũng đang liên lạc để lấy hẹn với văn phòng của TNS David Perdue và một số vị dân biểu liên bang có địa hạt cử tri trong khu vực thành phố Atlanta mở rộng.

Hiện nay, BPSOS đã nhận được 19 hồ sơ ghi danh đòi bồi thường tài sản của cư dân Việt ở tiểu bang Georgia, và tiếp tục kêu gọi đồng hương ở tiểu bang Georgia ghi danh nếu có nhà đất và các tài sản khác (vàng, quý kim, Mỹ kim, công khố phiếu…) bị tịch thu ở Việt Nam. Những ai muốn tham gia phái đoàn tiếp xúc với các văn phòng dân biểu và thượng nghị sĩ đang đang được sắp xếp thì xin liên lạc: 770-458-6700.

Tổng số hồ sơ ghi danh tham gia Chương Trình Đòi Tài Sản đến nay là 460; ngoài ra có khoảng 30 người đã liên lạc để ghi danh nhưng chưa gửi thông tin căn bản. Nghĩa là chỉ cần khoảng thêm 10 hồ sơ thì đạt mốc điểm 500.

Mốc điểm này quan trọng vì năm 1980, Quốc Hội Hoa Kỳ đã mở chương trình đòi Việt Nam bồi thường tài sản cho 534 công dân Mỹ. Họ là những người Mỹ đã đến sinh sống hay phục vụ ở miền Nam trong thời gian chiến tranh Việt Nam.

Nay với con số 500 hồ sơ, BPSOS sẽ có thế mạnh để vận động chính quyền Hoa Kỳ mở chương trình tương tự, nhưng lần này là cho những người Mỹ gốc Việt bị chế độ cộng sản chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam. Và chắc chắn số người ghi danh tham gia sẽ vượt con số 534 trong thời gian cuộc vận động đang diễn ra.

Ngoài tiểu bang Georgia, trong tháng 4 này chương trình Đòi Tài Sản của BPSOS sẽ tổ chức phái đoàn vận động các thượng nghị sĩ và dân biểu ở North Carolina, Oklahoma, Oregon và Minnesota. Tại những tiểu bang này BPSOS đã có thiện nguyện viên nhận trách nhiệm lập phái đoàn và hướng dẫn những người Mỹ gốc Việt có hồ sơ để tiếp xúc văn phòng địa phương của các thượng nghị sĩ và dân biểu đại diện cho mình ở Quốc Hội liên bang.

Tuy đang tập trung vận động ở số tiểu bang kể trên, BPSOS vẫn tiếp tục thu thập hồ sơ ở mọi tiểu bang Hoa Kỳ.

Để tìm hiểu thêm về Chương Trình Đòi Tài Sản, xin vào trang mạng: http://doitaisan.org.

Để ghi danh, xin liên lạc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bài liên quan:

Chương trình Đòi Bồi Thường Tài Sản: cập nhật thông tin ngày 15 tháng 3, 2018

http://www.machsongmedia.com/vietnam/50-doi-tai-san/1313-2018-03-15-20-34-56

Đòi Tài Sản: Tiếp tục vận động Quốc Hội Liên Bang

http://machsongmedia.com/vietnam/50-doi-tai-san/1303-2018-02-10-03-44-03

Viết một bình luận