THÔNG CÁO BÁO CHÍ — Kháng-cáo Phán-Quyết ngày 13-5-2024 của Quan-Tòa Dallas, Texas, về Chi-Phái 1997

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
(Cửu-Thập Cửu-Niên)
TÒA-THÁNH TÂY-NINH

***

Thánh Thất & Điện Thờ Phật Mẫu Mountain View
5535 W. Ledbetter Dr.
Dallas, Texas 75236
Số: 01/TCBC/PQ QT/13-5-24/DL/TX

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

V/V: Kháng-cáo Phán-Quyết ngày 13-5-2024 của Quan-Tòa Dallas, Texas, về Chi-Phái 1997

Chi-Phái 1997 và Ông Nguyễn-Thành-Tám tiếp-tục bị kiện, không dễ thoát công-lý ở Hoa-Kỳ.

Ngày 16 tháng 8, 2023, Tòa-Án Tiểu-Bang Texas, Quận Dallas phán-quyết Chi-Phái 1997 và người đứng đầu, ông Nguyễn-Thành-Tám, cấu-kết thành tổ-chức tội-phạm và phải bồi-thường 200.000 Mỹ-kim cho 3 đương-đơn. Đồng-thời, quan-tòa xử ông Nguyễn-Quốc-Dũng, chân-tay của tổ-chức tội-phạm, phải bồi-thường 3.85 triệu Mỹ-kim với lãi-suất 8.25% mỗi năm, cho các nguyên-đơn.

Ngày 13 tháng 5, 2024, vị quan-tòa ra phán-quyết này, đã quyết-định hủy phán-quyết đối với Chi-Phái 1997 và ông Nguyễn-Thành-Tám sau khi ông Tám kháng án, cho rằng tòa-án Texas không có thẩm-quyền xét-xử hai bị-đơn nầy vì họ không quan-hệ mật-thiết đến Tiểu-Bang Texas.

Theo chúng tôi, đây là quyết-định sai-lầm vì:

  1. Ông Nguyễn-Thành-Tám đã khai-gian về hoạt-động của Chi-Phái 1997 tại Texas, và
  2. Vị quan-tòa cấp tiểu-bang không nắm vững Luật RICO, là Luật Liên-Bang.

Khai-gian để lách luật:

Ngày 18 tháng 9, 2023, bị đơn Nguyễn-Thành-Tám và Chi-Phái 1997 nộp đơn yêu-cầu tòa-án xử lại với lý-do họ không hề giao-lưu gì với ai đáng kể ở Texas, cho nên tòa-án Texas không thể xét-xử họ.

Thực ra, họ đã bổ-nhiệm chức-việc ở Houston, cử người đại-diện hành-lễ ở Thánh-Thất Cao-Đài Houston,Texas, v.v. Vậy là quá đủ, vì Luật RICO – không đòi-hỏi thành-phần chủ-chốt của một băng-đảng tội-phạm phải đặt chân đến Hoa-Kỳ, mà vẫn có-thể bị kiện.

Bước kế-tiếp:

Luật-Sư của chúng tôi đã bắt-đầu thủ-tục kháng-án và sẵn-sàng lên đến Tối-Cao Pháp-Viện của Texas. Nếu cần, chúng tôi sẽ nộp đơn kiện lại từ đầu với Tòa-Án Liên-Bang, nơi mà các quan-tòa rành-rẽ hơn về Luật RICO.  Toàn bộ vụ kiện có thể kéo dài từ 3 đến 5 năm.

Song-song, chúng tôi sẽ có nhiều biện-pháp để bắt ông Nguyễn-Quốc-Dũng, chân tay của Chi-Phái 1997, phải trả khoản tiền bồi-thường gần 4 triệu Mỹ-kim cho các nguyên-đơn.

Thông-Cáo  nầy được sự đồng thuận của Ban Liên-Hiệp Môn-Đệ CAO-ĐÀI.

Thánh-Thất Mountain View, ngày 21-5-Giáp-Thìn ( Dl. 26-6-2024 ).

Trưởng-Ban Pháp-Nhân                                                                         

Qu. Chánh-Trị-Sự Bùi-Văn-Quan.

Viết một bình luận