BPSOS chủ trương không đối tác với các cá nhân hoặc nhóm liên quan đến tổ chức hay đảng chính trị

  • Quyết định ngưng một số quan hệ đối tác

Thông Báo của BPSOS
Ngày 23 tháng 6, 2024

Chủ trương nhất quán của BPSOS là không đối tác với các cá nhân hoặc nhóm là thành viên hoặc tham gia sinh hoạt của tổ chức hay đảng chính trị. Chúng tôi luôn luôn nhấn mạnh và nhắc nhở chủ trương này với các thành phần đối tác.

Trong thời gian gần đây, chúng tôi phát hiện một số cá nhân và nhóm chọn làm đối tác với BPSOS, hiểu rõ chủ trương của chúng tôi, nhưng lặng lẽ tham gia sinh hoạt của tổ chức hay đảng chính trị. Các cá nhân và nhóm này ở Việt Nam, ở Thái Lan và ở Hoa Kỳ. Họ từng tham gia chương trình đào tạo và huấn luyện của BPSOS về lãnh đạo, điều hành và quản lý trong lĩnh vực xã hội dân sự. BPSOS cũng đã mời họ đứng tên trong một số bản báo cáo gửi LHQ, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, v.v. và tạo cơ hội để họ tham gia một số diễn đàn quốc tế về tự do tôn giáo hay niềm tin.

BPSOS không thể duy trì quan hệ đối tác với những cá nhân và nhóm này vì họ đã không giữ lời giao ước và đã không minh bạch với chúng tôi.

BPSOS tiếp tục can thiệp và bảo vệ cho họ hoặc thành viên của họ bị nguy hiểm, đặc biệt là những người đang bị tù đày, ngược đãi ở Việt Nam hoặc đang bị truy bức ở Thái Lan.

Dưới đây là toàn bộ những giao ước mà BPSOS yêu cầu các thành phần đối tác tuân thủ:

  • Không là thành viên hoặc tham gia sinh hoạt của đảng, phái chính trị;
  • Không chủ trương bạo lực;
  • Tuyệt đối không gây nguy hại cho mình hay cho bất kỳ ai khác;
  • Ứng dụng kiến thức để tạo công ích;
  • Tuyệt đối tôn trọng nhân phẩm, nhân quyền của người khác;
  • Bảo vệ uy tín và tính công minh của khóa huấn luyện;
  • Chia sẻ kiến thức và trao truyền kinh nghiệm với những người khác;
  • Không nhân danh việc tham gia các chương trình và sinh hoạt của BPSOS cho bất kỳ mục đích nào khác.

Chúng tôi kêu gọi và đòi hỏi sự minh bạch trong quan hệ đối tác và mong mỏi những thành phần đối tác không muốn giữ lời giao ước thì thông báo cho chúng tôi biết ngay.

Bài liên quan:

Khoá học 12 tháng về lãnh đạo, điều hành và quản lý trong lĩnh vực xã hội dân sự
https://machsongmedia.com/congdong/dao-tao-lanh-dao/1714-khoa-hoc-12-thang-ve-lanh-dao-dieu-hanh-va-quan-ly-trong-linh-vuc-xa-hoi-dan-su


Viết một bình luận